Sākumlapa Rezervācijas noteikumi

Rezervācijas noteikumi

NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI, KAS ATTIECAS UZ JŪSU KRUĪZA REZERVĀCIJU

 LŪDZU, UZMANĪGI IZLASIET TOS,  apstiprinot kruīza iegādi, JŪS APSTIPRINAT, ka piekrītat un saprotat šos noteikumus.

Visas Uzņēmuma brošūrā un/vai oficiālajā tīmekļa vietnē norādītās brīvdienu paketes piedāvā pārdošanai MSC Cruises SA, turpmāk tekstā "Uzņēmums", kuru Latvijā pārstāv SIA “Cruiselines Travel Agency”

Šajos Rezervācijas noteikumos un nosacījumos šādiem izteicieniem ir turpmāk definētā nozīme:

“Rezervācija” nozīmē pasažiera veiktās darbības, lai noslēgtu līgumu ar uzņēmumu.

“Rezervācijas noteikumi un nosacījumi” ir šie noteikumi un nosacījumi, kā arī informācija, kas ietverta attiecīgā uzņēmuma brošūrā, oficiālajā tīmekļa vietnē un/vai citā informācijā, kas veidos jūsu līguma ar uzņēmumu skaidrus noteikumus.

“Pārvadātājs” ir subjekts, kurš ir uzņēmies pienākumu pārvadāt Pasažieri no vienas vietas uz otru, kā norādīts Kruīza biļetē, aviobiļetē vai citā biļetē, kas izdota jebkuram citam piemērojamam transportam, un tādējādi šādos dokumentos ir norādīta kā “pārvadātājs”. .

“Uzņēmums” nozīmē MSC Cruises SA, kuras reģistrētā adrese ir 16, Eugene Pittard, CH-1206 Ženēva, Šveice, kas organizē brīvdienu komplektus un pārdod vai piedāvā tos pārdošanai tieši vai ar tirdzniecības aģenta starpniecību.

“Pārvadājuma nosacījumi” ir noteikumi un nosacījumi, saskaņā ar kuriem Pārvadātājs nodrošina transportu pa gaisa, auto vai jūras transportu. Pārvadājuma nosacījumi var atsaukties uz Pārvadātāja valsts tiesību aktu noteikumiem un/vai starptautiskajām konvencijām, kas var ierobežot vai izslēgt Pārvadātāja atbildību. Jebkura Pārvadātāja pārvadāšanas noteikumu kopijas ir pieejamas Pasažieriem pēc pieprasījuma.

“Kombinētā tūre” ir divu vai vairāku kruīzu apvienojums, ko iepriekš organizējis uzņēmums un kas tiek piedāvāts pārdošanai kā viena brīvdienu pakete. Jebkuriem attiecīgajiem nolūkiem Kombinētā ekskursija vienmēr tiek uzskatīta par vienotu un nedalāmu brīvdienu paketi. Visi noteikumi un atsauces uz kruīza un/vai brīvdienu paketi ietver un ir vienlīdz piemērojami kombinētajai ekskursijai, ja vien nav norādīts citādi. Atsauces uz cenu ir atsauces uz kopējo cenu, kas samaksāta par kombinēto ceļojumu.

“Līgums” ir līgums, kas noslēgts starp Kompāniju un Pasažieri par attiecīgo Brīvdienu ceļojumu, ko apliecina Sabiedrības vai tās Tirdzniecības aģenta Pasažierim nosūtītā apstiprinājuma rēķina izrakstīšana.

“Kruīzs” nozīmē transportu pa jūru un uzturēšanos uz MSC Cruises kuģa (kā aprakstīts attiecīgā uzņēmuma brošūrā, oficiālajā tīmekļa vietnē vai citā dokumentācijā, kas sagatavota uzņēmuma vārdā vai vārdā), kas – ja nav iegādāta ar iepriekšēju vai pēckruīza pakalpojumi – var uzskatīt par brīvdienu paketi.

“Pasažieris invalīds” vai “Pasažieris ar ierobežotām pārvietošanās spējām” ; ir jebkurš pasažieris, kura pārvietošanās spējas, izmantojot transportu, ir samazinātas jebkādas fiziskas invaliditātes (sensoras vai kustību, pastāvīgas vai īslaicīgas), intelektuālas vai psihosociālas invaliditātes vai traucējumu, vai jebkura cita invaliditātes vai traucējumu iemesla vai vecuma dēļ, un kura situācijai nepieciešama atbilstoša uzmanība un pielāgošana viņa īpašajām vajadzībām attiecībā uz pakalpojumiem, kas pieejami visiem Pasažieriem.2

“Nenovēršami un ārkārtēji apstākļi” ir jebkurš neparedzams un neparedzams notikums, ko Pārvadātājs vai Uzņēmums nevar kontrolēt, tostarp Dieva akti (piemēram, plūdi, zemestrīce, vētra, viesuļvētra vai citas dabas katastrofas), karš, iebrukums, ārvalstu ienaidnieku darbība, karadarbība (neatkarīgi no tā, vai karš ir pieteikts), pilsoņu karš, sacelšanās, revolūcija, sacelšanās, militāra vai uzurpēta vara vai konfiskācija, teroristu aktivitātes, nemieri, civilie nemieri, rūpnieciskie strīdi, dabas un kodolkatastrofas, ugunsgrēki, epidēmijas, veselības apdraudējumi, nacionalizācija , valdības sankcija, bloķēšana, embargo, darba strīds, streiks, lokauts vai elektrības vai telefona pakalpojuma pārtraukums vai atteice un/vai jebkādas neparedzētas tehniskas problēmas ar transportu, tostarp izmaiņas, kas saistītas ar lidojumu pārplānošanu vai atcelšanu vai izmaiņām, slēgtām vai pārslogotām lidostām vai ostām .

“Brīvdienu komplekts” nozīmē kruīzu neatkarīgi no tā, vai tas ir apvienots ar lidojumu(-iem) un/vai jebkādu pirms un/vai pēckruīza vienošanos par izmitināšanu. Tas neietver krasta ekskursijas vai transporta pakalpojumus, kas neietilpst iekļautajā brīvdienu paketes cenā.

“Oficiālā vietne” ir saistītu tīmekļa lapu, dokumentu un hiperteksta saišu kopa, kas tiek nodrošināta no tīmekļa domēna www.msccruises.com un www.cruiselines.lv

“Pasažieris” nozīmē ikvienu personu, tostarp nepilngadīgas personas, kas norādītas vai nu Rezervācijas apstiprinājumā, vai rēķinā, vai Uzņēmuma izsniegtajā biļetē.

“Tirdzniecības aģents” ir persona vai ceļojumu aģentūra, kas pārdod vai piedāvā pārdošanai Brīvdienu paketi, ko Sabiedrība ir izveidojusi pati vai Sabiedrības vārdā.

“Krasta ekskursija” nozīmē jebkuru ekskursiju, braucienu vai aktivitāti krastā, kas nav iekļauta brīvdienu komplekta “viss iekļauts” cenā un ko Sabiedrība piedāvā pārdošanai uz saviem kuģiem.

“ Pasaules kruīzs ” nozīmē uzņēmuma iepriekš organizētu ceļojumu pa pasauli, kas tiek piedāvāts pārdošanai kā viena brīvdienu pakete. Jebkuriem attiecīgajiem mērķiem Pasaules kruīzs vienmēr tiek uzskatīts par vienotu un nedalāmu brīvdienu paketi. Visi noteikumi un atsauces uz kruīzu un/vai brīvdienu paketi ietver un ir vienlīdz piemērojami Pasaules kruīzam, ja vien nav norādīts citādi. Atsauces uz cenu ir atsauces uz kopējo cenu, kas samaksāta par Pasaules kruīzu.

1. REZERVĒŠANAS PROCEDŪRA

1.1. Lai turpinātu Rezervāciju, Pasažierim ir jāsazinās ar Kompāniju vai kādu no Uzņēmuma pilnvarotie tirdzniecības aģenti vai pārstāvji.

1.2. Rezervējot Brīvdienu paketi, Rezervācijas veicējs apstiprina,

piekrīt, ka visas Rezervācijas pieprasījumā un rēķinā norādītās personas ir piekritušas, ka tiem

ir saistoši Rezervācijas noteikumi un nosacījumi un, ka viņam/viņai ir tiesības tos pieņemt

Rezervācijas noteikumi un nosacījumi visu Rezervācijas pieprasījumā norādīto personu vārdā un

rēķins.

1.3 Depozīts (30%) vienai personai (Eiropas kruīzi) un (30%) vienai personai (ārpus Eiropas)

pasažierim ir jāmaksā rezervācijas brīdī. Pasaules kruīzam ir jāmaksā atmaksājams depozīts 15% apmērā no komplektācijas cenas

1.4. Rezervācija tiks pabeigta un Līgums stāsies spēkā tikai tad, kad Uzņēmums pieņem Rezervāciju, nosūtot apstiprinājuma rēķinu Pasažierim vai Pasažierim Pārdošanas aģents.


2. LĪGUMS

2.1. Katrs brīvdienu komplekts ir atkarīgs no pieejamības rezervācijas brīdī. Līgums netiks noslēgts, kamēr netiks veikta depozīta iemaksa vai pilnai summai (saskaņā ar šiem rezervācijas noteikumiem un Nosacījumi) tiek apmaksāts un Pasažierim tiek izsniegts apstiprinājuma rēķins.

2.2. Pilns maksājums ir jāveic ne vēlāk kā 30 dienas pirms izbraukšanas. Pasaules kruīzam 2025

un World Cruise 2026, pilns maksājums ir jāveic ne vēlāk kā 90 dienas pirms izlidošanas.

2.3. Ja Rezervācijas pieteikums tiek veikts 29 dienu laikā pirms izbraukšanas, tad ir jāveic pilna apmaksa jānosūta rezervācijas laikā.

2.4. Ja kāds Pasažieris nesamaksā atlikumu 30 dienas pirms izlidošanas, Sabiedrībai ir tiesības

atcelt Rezervāciju bez brīdinājuma un iekasēt atcelšanas maksu saskaņā ar 13. punktā, neatkarīgi no tā, vai Brīvdienu komplekts tiek pārdots tālāk vai nē.


3. CENAS UN CENU GARANTIJA

3.1. 20 dienu laikā pirms izbraukšanas brīvdienu paketes cena netiks mainīta. vai pēc tam, kad Sabiedrība ir saņēmusi pilnu maksājumu.

3.2 Uzņēmums patur tiesības jebkurā laikā mainīt Līguma cenu pirms norādītajām cenām

3.1. apakšpunktā, lai atļautu izmaiņas:

a) gaisa transporta izmaksas;

b) degvielas izmaksas kuģa piedziņai;

c) nodevas, nodokļi vai nodevas, kas jāmaksā par pakalpojumiem, piemēram, iekāpšanu vai izkāpšanu nodevas ostās vai lidostās.

d) valūtas maiņas kursi, kas attiecas uz brīvdienu paketi.

Variācijas var būt uz augšu vai uz leju. Attiecībā uz a) punktu jebkuras Svētku izmaiņas

Komplekta cena būs vienāda ar papildu summu, ko iekasē aviokompānija. Attiecībā uz b) punktu jebkuru Brīvdienu komplekta cenas izmaiņas būs vienādas ar 0,33% no Kruīza cenas

katru dolāru par degvielas pieaugumu par barelu (NYMEX indekss). Attiecībā uz c) punktu jebkuras izmaiņas no Brīvdienu komplekta cenas būs vienāda ar pilnu maksu summu.

3.3. Ja Brīvdienu komplekta cenas pieaugums ir vairāk nekā 8% no kopējās Brīvdienu summas

Komplekta cena Rezervācijas brīdī, Pasažierim ir tiesības atcelt Līgumu ar pilnu Brīvdienu komplekta cenas atmaksāšanu noteiktajā robežās un apmērā summa, ko Pasažieris faktiski samaksājis atcelšanas brīdī. Šādas atmaksas tiesības ir neietver samaksātās apdrošināšanas prēmijas, kuras nekādā gadījumā nav atmaksājamas.

3.4. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pasažierim par to rakstiski jāpaziņo Sabiedrībai 3

dienas pēc paziņojuma par cenas palielināšanu saņemšanas.


4. APDROŠINĀŠANA

4.1. Uzņēmums iesaka, lai katram Pasažierim būtu atbilstoša apdrošināšanas polise

kas tos pietiekami sedz Brīvdienu paketes atcelšanai, medicīniskā palīdzība un

bagāžas izdevumus, nozaudēšanu un/vai bojājumus no Līguma apstiprināšanas brīža

kā Rezervēts līdz brīvdienu komplekta beigām, vai līdzvērtīga politika.


5. PASE UN VĪZAS

5.1. Pasažieriem ir jābūt pilnībā derīgām pasēm visu Brīvdienu komplekta darbības laiku un

derīguma termiņam jābūt vismaz 6 mēnešus pēc atgriešanas datuma. Dažas valstis uzstāj uz

mašīnlasāmās un digitālās foto pases, īpaši Krievijā un ASV.

5.2 Uzņēmums nav atbildīgs par vīzu iegūšanu nevienam pasažierim, tas ir individuālā Pasažiera atbildība. Pasažiera pienākums ir pārbaudīt, vai viņa pase, vīzas vai citi dokumenti ir

ceļojumi tiek pieņemti valstīs, kurās tiek izvietota brīvdienu pakete. Pasažierim ir ļoti ieteicams pārbaudīt visas juridiskās prasības ceļošanai uz ārzemēm un dažādās vietās ostās iekļaut vīzu, imigrācijas, muitas un veselības prasību.

5.3. Pasažieri, kas jaunāki par 18 gadiem (vai 21 gadu ASV pasažieriem vai pasažieriem

iekāpjot no ASV ostas), jāceļo vecāku vai likumīgā aizbildņa pavadībā. Ja viens no ceļojošās nepilngadīgās personas vecākiem nebrauc kruīzā, parakstīta pilnvarojuma vēstule – noformēta

saskaņā ar nepilngadīgā dzīvesvietas valsts likumiem - no prombūtnē esošā vecāka

rezervācijas brīdī ir jāsniedz atļauja nepilngadīgajam ceļot.

5.4. Ja nepilngadīgais ceļo kopā ar Pasažieriem, kas nav viņa vecāki vai likumīgie aizbildņi, Uzņēmums rezervācijas brīdī ir nepieciešams vecāku vai likumīgā aizbildņa parakstīts dokuments atļaujot nepilngadīgajam ceļot kopā ar pavadoni vai norādītu personu, saskaņā ar

ar uzņēmuma politikām.


6. PIEMĒROTĪBA CEĻOŠANAI

6.1. Visu Pasažieru drošība Uzņēmumam ir ārkārtīgi svarīga, tātad arī visi Pasažieri

garantē, ka viņi ir piemēroti ceļošanai pa jūru (un, ja piemērojams, ar gaisa transportu) un ka viņu rīcība vai stāvoklis nepasliktinās kuģa vai gaisa kuģa un citu drošību vai ērtības

pasažieriem un ka tos var droši pārvadāt saskaņā ar piemērojamiem drošības noteikumiem

prasībām, kas noteiktas starptautiskajos ES vai nacionālajos tiesību aktos.

6.2. Jebkurš pasažieris ar stāvokli, kas var ietekmēt piemērotību ceļošanai, ņemot vērā

par kuģa maršrutu ir jāinformē Uzņēmums Rezervācijas laikā un jāiesniedz ārsta izraksts

sertifikāts pirms rezervācijas. Jebkurā gadījumā Uzņēmumam un/vai Pārvadātājiem ir tiesības pieprasīt – pēc saviem ieskatiem – Pasažierim jāuzrāda medicīniskās izziņas, kas apliecina piemērotību ceļošanai.

6.3. Grūtniecēm pirms ceļojuma ir jāmeklē medicīniskā palīdzība; jebkurā to stadijā

grūtniecība viņiem ir jāsaņem medicīniskā izziņa no ārsta, kas apliecina viņu piemērotību

ceļot uz kuģa, ņemot vērā konkrēto maršrutu.

6.4. Uzņēmumam un/vai Pārvadātājiem nav neviena atbilstoša kruīza kuģa

medicīnas iestādes vai aprīkojums dzemdībām. Uzņēmums nevar pieņemt Rezervāciju un 5

Pārvadātājs nevar pārvadāt nevienu pasažieri, kuram līdz šī perioda beigām būs 24 vai vairāk grūtniecības nedēļas

6.5 Uzņēmums un Pārvadātājs nepārprotami patur tiesības atteikt iekāpšanas tiesības jebkurai

Pasažierei, kurai šķietami ir jebkādā progresējošā grūtniecības stāvoklī vai kura nenodrošina

medicīnisko izziņu saskaņā ar 6.2. punktu, un par to neuzņemas nekādu atbildību

atteikums.

6.6. Gadījumā, ja Rezervāciju veicis Pasažieris, kurš nezināja Rezervācijas veikšanas brīdī un

Rezervēšanas laikā nevarēja pamatoti zināt, ka viņa ir stāvoklī, ievērojot nosacījumus

punktā 6.4., tad Uzņēmums piedāvās Pasažierim izvēlēties Cita kruīza rezervēšana no uzņēmuma brošūras un/vai no oficiālās vietnes līdzvērtīga kvalitāte, kas atbilst iepriekš minētajiem noteikumiem, ja tāda ir pieejama; vai atceļot un saņemt pilnu atmaksu par pilnu cenu, ko šis Pasažieris samaksājis par jebkuru Rezervācijas atcelšanu ja par šādu atcelšanu tiek paziņots nekavējoties, tiklīdz šāds Pasažieris kļūst apzinās viņas stāvokli. Atmaksā netiks iekļautas samaksātās apdrošināšanas prēmijas

 6.8. Ja Pārvadātājam, kapteinim vai kuģa ārstam šķiet, ka Pasažieris ir kāda iemesla dēļ

nav piemēroti ceļošanai, var apdraudēt drošību vai, iespējams, tiks atteikta atļauja izkāpt

jebkurā ostā vai, kas varētu radīt Pārvadātāja atbildību par uzturēšanu, atbalstu vai repatriāciju, tad  kapteinim ir tiesības jebkurā ostā atteikt Pasažiera iekāpšanu vai izkāpšanu

Pasažieris jebkurā ostā vai pārvieto Pasažieru citā piestātnē vai kajītē. Ārsts uz kuģa

ir tiesības sniegt pirmo palīdzību un jebkuru medikamentu, terapiju vai citu medicīnisko aprūpi

un/vai uzņemt un/vai ierobežot Pasažieri kuģa slimnīcā vai citā līdzīgā iestādē, ja

šādu pasākumu ārsts uzskata par nepieciešamu, un to atbalsta kapteiņa iestāde.

Pasažiera atteikšanās sadarboties attiecībā uz šādu ārstēšanu var izraisīt faktu, ka

Pasažieris tiek izsēdināts jebkurā ostā, ja nepieciešams, iejaucoties vietējā policijā

amatpersonām vai citām kompetentām iestādēm, un ne Uzņēmums, ne Pārvadātājs nav atbildīgi

par jebkādiem zaudējumiem, izdevumiem vai kompensāciju Pasažierim.

6.9. Ja pasažieris tiek atzīts par ceļošanai nepiemērotu un viņam tiek atteikta iekāpšana, tad

Uzņēmumam vai Pārvadātājam nav nekādas saistības pret Pasažieri.


7. PASAŽIERI INVALĪDI UN PASAŽIERI AR IEROBEŽOTĀM MOBILITĀTES BRĪDĪM.

7.1. Uzņēmuma un Pārvadātāju prioritāte vienmēr ir pasažieru un pasažieru komforts un drošība.

Lai to panāktu, pasažierim rezervācijas laikā tiek lūgts sniegt pēc iespējas vairāk informācijas

pēc iespējas no tālāk norādītajiem jautājumiem, lai Sabiedrība un Pārvadātājs varētu apsvērt savu pienākumu pārvadāt Pasažieri drošā vai operatīvi izdevīgā veidā, ņemot vērā visus jautājumus kas attiecas uz pasažieru kuģa vai ostas infrastruktūras un aprīkojuma, tostarp ostas, konstrukciju termināļi, kas var padarīt neiespējamu iekāpšanu, izkāpšanu vai pārvadāšanu

pasažiera stāvokli, kas var ietekmēt Pasažieru drošību un komfortu.

7.2. Pasažierim tiek lūgts sniegt visu informāciju rezervācijas laikā, ja pasažieris:

a) ir slims, invalīds vai ar ierobežotas pārvietošanās spējām;

b) Ja pasažierim nepieciešama īpaša kajīte Invalīdiem, jo ​​tādu ir ierobežots skaits

ir pieejams un, tā kā Uzņēmums vēlas, kur vien iespējams, pielāgoties

Pasažieris tā, lai Pasažierim būtu ērti un droši visu Kruīza laiku;

c) Ja Pasažierim ir kādas īpašas prasības attiecībā uz pārvietošanos;

d) ja pasažierim uz kuģa ir jāienes kāds medicīniskais aprīkojums;

e) Ja pasažierim uz kuģa ir jāieved atzīts suns palīgs (lūdzu, ņemiet vērā

ka uz suņiem-pavadoņiem attiecas valsts noteikumi).

7.3. Ja Uzņēmums un/vai Pārvadātājs to uzskata par absolūti nepieciešamu drošībai un komfortam Pasažieris un, lai Pasažieris pilnībā izbaudītu Kruīzu, tam var būt nepieciešams invalīds Pasažieris vai pasažieris ar ierobežotām pārvietošanās spējām jāpavada citai personai, kas ir spēj sniegt palīdzību, kas nepieciešama pasažierim ar invaliditāti vai pasažierim ar samazinātu skaitu

Mobilitāte. Šī prasība būs pilnībā balstīta uz Uzņēmuma un/vai Pārvadātāja novērtējumu

Pasažiera vajadzības drošības apsvērumu dēļ un var atšķirties atkarībā no kuģa un/vai maršruta

uz maršrutu. Pasažieri, kas atrodas ratiņkrēslā, tiek lūgti nodrošināt savu standartu

izmēra saliekams ratiņkrēsls visas brīvdienu paketes laikā, un to var arī lūgt kopā ar ceļojošu pasažieri, kurš ir piemērots un spēj viņiem palīdzēt.

7.4. Ja pasažierim ir kādi īpaši apstākļi, invaliditāte vai ierobežotas pārvietošanās spējas, kuru dēļ tas ir nepieciešams personīgā aprūpe vai uzraudzība, tad šāda personīgā aprūpe vai uzraudzība jāorganizē Pasažieris un uz Pasažiera rēķina. Kuģis nespēj nodrošināt atelpas pakalpojumus, vienu- vienai personai, personīgajai aprūpei vai uzraudzībai, vai jebkura cita veida fiziskai vai psihiatriskai vai citai aprūpei nosacījumiem.

7.5. Ja pēc rūpīgas Pasažiera specifisko vajadzību un prasību izvērtēšanas Sabiedrība un/vai

Pārvadātājs secina, ka Pasažieris nevar tikt pārvadāts droši un saskaņā ar

piemērojamās drošības prasības, uzņēmums var atteikties pieņemt Rezervāciju vai iekāpšanu

pasažiera invalīda vai pasažiera ar ierobežotām pārvietošanās spējām drošības apsvērumu dēļ.

7.6 Uzņēmums patur tiesības atteikties pārvadāt jebkuru Pasažieri, kurš nav veicis atbilstošos pasākumus Sabiedrības lēmumu saskaņā ar šo Rezervācijas noteikumu un nosacījumu 7.5. līdz 7.6. punktu, tad Pasažierim ir jāiesniedz Sabiedrībai rakstiska sūdzība ar visiem apstiprinošajiem pierādījumiem.

7.7 Uzņēmums patur tiesības atteikt pārvadāt jebkuru Pasažieri, kurš pēc uzņēmuma domām

Uzņēmums un/vai Pārvadātājs nav piemērots ceļošanai vai kura stāvoklis var radīt briesmas

sevi vai citus kruīzā, pamatojoties uz drošības apsvērumiem.

7.8. Pasažiera drošībai un ērtībām, ja Pasažieris uzzina starp datumiem

no Brīvdienu komplekta rezervēšanas un brīvdienu komplekta sākuma datumu, kas

viņam/viņai būs nepieciešama īpaša aprūpe vai palīdzība, kā norādīts iepriekš, Pasažieris tiek lūgts informēt nekavējoties Sabiedrībai, lai Uzņēmums un Pārvadātājs varētu veikt informētu novērtējumu vai Pasažieris var tikt pārvadāts drošā vai operatīvi īstenojamā veidā.

7.9. Pasažieri ar invaliditāti vai pasažieri ar ierobežotām pārvietošanās spējām, iespējams, nevarēs izkāpt krastā ostās kur kuģi nepiestāj blakus. Šo ostu saraksts ir pieejams pēc rakstiska pieprasījuma.7

7.10. Dažās ostās ir nepieciešams noenkuroties atklātā jūrā, nevis blakus. Kad šis ir

gadījumā Pārvadātājs izmantos glābšanas laivas, lai pasažierus izvestu krastā. Glābšanas laivas ir mazs kuģis un var nebūt piemērots personām ar invaliditāti vai ierobežotām pārvietošanās spējām vai līdzsvara problēmām. Izmantojot laivas, drošība ir augstākā prioritāte. Ir svarīgi, lai pasažieri to spētu droši izmantojiet piedāvājumu. Pasažieriem var būt jānokāpj uz platformas vai pontona un laivas. Var būt pakāpieni gan augšup, gan lejup, un pasažieriem var būt nepieciešams pārvietoties atstarpe starp platformu un piedāvājumu (kas var būt aptuveni 1,5 pēdas). Atkarībā laikapstākļos, paisuma un jūras apstākļos var būt neliela kustība, kas var mainīties visas dienas garumā. Pasažieriem jābūt pietiekami labiem un mobiliem, lai piekļūtu un

izkāpt piedāvājumu. Ja pasažieriem ir kustību traucējumi vai viņi izmanto pārvietošanās palīglīdzekļus, piemēram, ar nūju, tad viņiem rūpīgi jāizvērtē savas iespējas droši uzsākt konkursu pirms dodoties lejup uz platformu. Pasažieriem jāņem vērā izmantošana

pakāpieni, atstarpes un augstuma starpības iespēja starp platformu un piedāvājumu,

un iespējamā pēkšņa piedāvājuma kustība, pieņemot lēmumu. Ratiņkrēsli un

mobilitātes motorolleri, ekipāža konkursā neņems līdzi. Visiem pasažieriem jābūt

pietiekami mobila, lai izmantotu mazās glābšanas laivas.

Visiem pasažieriem ir jābūt īpaši uzmanīgiem, uzkāpjot un izkāpjot no laivām. Būs ekipāža

locekļi, lai vadītu un noturētu pasažierus, kad tie iekāpj un izkāpj, bet viņi nevar atbalstīt, pacelt vai pārvadāt pasažierus. Tie paši piesardzības pasākumi attiecas uz Pasažieriem izkāpt ostā.


8. SABIEDRĪBAS VESELĪBAS ANKETA

8.1. Uzņēmums un/vai Pārvadātājs un/vai veselības aizsardzības iestādes jebkurā ostā ir

ir tiesības savā vārdā administrēt sabiedrības veselības anketu. Papildus jebkuram

Veselības un drošības pasākumus, kurus uzņēmums var veikt, Pasažieris sniedz precīzus

informācija par jebkuras slimības simptomiem, tostarp, bet ne tikai, kuņģa-zarnu trakta

slimība, H1N1 un COVID-19. Pārvadātājs var atteikt iekāpšanu jebkuram pasažierim

pēc saviem ieskatiem uzskata, ka tam ir jebkādas slimības, tostarp vīrusu vai baktēriju, simptomi

slimības, tostarp, bet ne tikai norovīruss, H1N1 un COVID-19. Pasažiera atteikums

anketas aizpildīšana var izraisīt iekāpšanas atteikumu.

8.2. Ja pasažieri Kruīza laikā saslimst ar vīrusu vai bakteriālu slimību, kuģa ārsts var lūgt viņiem palikt savā kajītē drošības apsvērumu dēļ.


9. PĀRTIKAS ALERĢIJAS

9.1 Pasažieriem jāatgādina, ka daži pārtikas produkti var izraisīt alerģisku reakciju dažiem cilvēkiem, jo dažu sastāvdaļu nepanesamība. Ja pasažierim ir zināmas alerģijas vai viņš pret kādu no tām nepanes pārtika, viņam/viņai ir jāinformē Uzņēmums Rezervācijas veikšanas laikā (pienācīgi aizpildot aīpašu veidlapu) un ziņot par to Maître d'hôtel, tiklīdz tas ir ērti pēc iekāpšanas

9.2. Pasažieris ir atbildīgs par to, lai viņš/viņa aktīvi izvairās no jebkādas pārtikas, ko viņš/viņa lieto. alerģija pret. Uzņēmums veiks visas saprātīgās rūpības, ja tas rakstiski informēs par kādu konkrētu pārtika vai sastāvdaļa, pasažierim ir alerģiska reakcija un palīdz Pasažierim saprāta robežās izvairīties no jebkādas šādas pārtikas vai sastāvdaļām, ja Pasažieris to ir informējis saskaņā ar 9.18. punktu virs; ja šādas informācijas nav, ne Uzņēmums, ne Pārvadātājs netiks turēti atbildīgs par speciālo maltīšu sagatavošanu Pasažierim vai jebkuru citu patērēto gatavo ēdienu ko pasažieris. Vairāku alerģiju/neiecietības gadījumā, pat ja ir atbilstoši informēta

līdz ar to Uzņēmums vai Pārvadātājs, iespējams, nevarēs izvairīties no savstarpējas inficēšanās riska ēdiena gatavošanas laikā un tāpēc ne Uzņēmums, ne Pārvadātājs netiks turēti

atbildīgs, ja notiek šāds piesārņojums.


10. MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA

10.1. Pasažieriem ļoti ieteicams iegādāties visaptverošu ceļojumu veselības apdrošināšanu

ārstniecības un repatriācijas izmaksu un izdevumu segšanai.

10.2. Saskaņā ar kuģa karoga valsts prasībām uz kuģa ir kvalificēts ārsts un medicīniskais ārsts

centrs ir aprīkots tikai pirmās palīdzības sniegšanai un nelieliem apstākļiem. Ar šo Pasažieris atzīst un rezervēšanas laikā piekrīt, ka medicīnas centrs nav aprīkots kā sauszemes centrs

slimnīca un ārsts nav speciālists. Ne Uzņēmums, ne Pārvadātājs, ne ārsts nav atbildīgs pret Pasažieri par nespēju ārstēt jebkuru veselības stāvokli

10.3. Pasažieris atzīst, ka, lai gan uz kuģa atrodas kvalificēts ārsts, tas ir Pasažiera pienākums un pienākums nepieciešamības gadījumā meklēt medicīnisko palīdzību laikā kruīzu un būs atbildīgs par medicīnisko pakalpojumu apmaksu uz kuģa.

10.4. Slimības vai negadījuma gadījumā pārvadātājam var nākties izsēdināt pasažierus krastā

medicīniskai ārstēšanai. Ne Pārvadātājs, ne Uzņēmums neveic nekādus

pārstāvēt vai uzņemties jebkādu atbildību par pieejamās medicīniskās palīdzības kvalitāti

iekārtām vai ārstēšanu jebkurā piestātnes ostā vai vietā, kur pasažieris tiek izsēdināts.

Medicīnas iespējas un standarti dažādās ostās atšķiras. Ne Uzņēmums, ne Pārvadātājs

nesniedz jebkādus apliecinājumus vai garantijas saistībā ar medicīniskās aprūpes standartu

krastā.

10.5. Ārsta profesionālais atzinums par Pasažiera piemērotību uzkāpt uz kuģa vai uz kuģa

Kruīza turpināšana ir galīga un pasažierim saistoša.

10.6. Bērniem līdz 12 mēnešu vecumam pirms rezervācijas ieteicams meklēt medicīnisko palīdzību


11. MEDICĪNAS IEKĀRTAS

11.1. Ir svarīgi, lai Pasažieri sazinātos ar ražotāju vai piegādātāju, lai nodrošinātu, ka jebkura medicīniskā aprīkojums, ko viņi plāno ienest uz kuģa, ir droši lietojams. Tā ir atbildīga par

Pasažieriem ir jāorganizē visa medicīniskā aprīkojuma piegāde uz dokiem pirms izbraukšanas un uz pirms Rezervēšanas paziņojiet Uzņēmumam, ja viņiem uz kuģa ir nepieciešams medicīniskais aprīkojums Uzņēmums un Pārvadātājs var nodrošināt medicīniskā aprīkojuma drošu pārnēsāšanu.

11.2 Pasažieri ir atbildīgi par to, lai visas medicīniskās iekārtas darbotos pareizi pasūtījumu un pietiekama aprīkojuma un krājumu sakārtošanu, lai pietiktu visam braucienam. Uz kuģa

nav nekādu nomaiņu, un piekļuve krasta kopšanai un aprīkojumam var būt apgrūtināta

un dārgi. Pasažieriem jāspēj vadīt visas iekārtas.


12. PASAŽIERA PIEDĀVĀTAS REZERVES IZMAIŅAS

12.1. Pasažieris ir tiesīgs aizstāt sevi ar trešo personu, ja:

(i) minētā trešā puse atbilst visiem Brīvdienu komplekta izmantošanas nosacījumiem; un

(ii) rakstisks paziņojums ir pienācīgi nosūtīts Sabiedrībai ne vēlāk kā 7 dienas pirms izbraukšanas Ja ir izpildīti šajā punktā minētie nosacījumi, vārda maiņa jebkurā gadījumā tiks pakļauta uz šādu maksu, kas atspoguļo uzņēmuma, kas veic pārskaitījumu, izmaksas

JAHTU KLUBS BELLA FANTASTICA AUREA

50 EUR

Vārda maiņa, kas pieprasīta 7 dienu laikā pēc izbraukšanas, tiks uzskatīta par atcelšanu.

Pasažieris un trešās puses līguma cesionārs ir solidāri atbildīgi pret Sabiedrību

samaksāt brīvdienu komplekta cenu un jebkādas papildu izmaksas, kas var rasties no tā

par izmaiņām pasažieris.

12.2 Turklāt arī pēc apstiprinājuma rēķina izrakstīšanas un izņemot Pasaules kruīzā, Pasažierim ir tiesības apmainīt arī iegādāto Brīvdienu paketi (“Sākotnējā brīvdienu pakete”) ar ieslēgtu citu brīvdienu paketi (“Jaunā brīvdienu pakete”)

šādi nosacījumi:

(i) Jaunās brīvdienu paketes izbraukšanas datums ir vēlāks nekā oriģinālā Brīvdienu komplekts;

(ii) pieprasījums par Jaunās brīvdienu komplektācijas aizstāšanu Oriģinālā Atpūtas paketi Uzņēmums saņem ne vēlāk kā 30 kalendārās dienas iepriekš Oriģinālās brīvdienu paketes plānotās izbraukšanas datums un ir vietu pieejamība Jaunajā brīvdienu komplektā;

(iii) paredzamais Jaunās brīvdienu paketes izbraukšanas datums ir 90. kalendārā

dienas no sākotnējās brīvdienu komplekta paredzamās izbraukšanas datuma.

Ja ir izpildīti šajā punktā minētie nosacījumi, sākotnējās brīvdienas aizstāšana

Uz komplektāciju ar Jauno brīvdienu paketi jebkurā gadījumā attieksies šādi nosacījumi

administrēšanas maksa vienam pasažierim:

 

JAHTCLUBS; BELLA; FANTASTICA; AUREA ; PASAULES KRUĪZS

EUR 50 Bezmaksas vienreiz ; Par samaksu no 2. kruīza

virzīties uz priekšu

depozīta zaudējums vienāds ar

15% no brīvdienu paketes saskaņā ar 12.8

Saprotams, ka papildus iepriekš minētajai administrācijas maksai, ja cena par Jaunā brīvdienu pakete ir augstāka nekā sākotnējā brīvdienu pakete, atšķirība cenu, kā arī apdrošināšanas prēmiju sedz tikai Pasažieris.Savukārt, ja Jaunās brīvdienu paketes cena ir zemāka par Oriģinālo

Brīvdienu komplekts, Pasažierim nepienāksies atlīdzība. Sākotnējās brīvdienu komplekta aizstāšanas gadījumā ar jauno brīvdienu komplektu, Pasažierim joprojām būs tiesības atkāpties no Līguma un līdz ar to arī atcelšanas maksas pieteiksies; atcelšanas maksa tiks noteikta, pamatojoties uz maksājamo cenu (saskaņā ar iepriekšminētajiem noteikumiem) un 10

13. punktā (Pasažiera veiktā atcelšana) paredzētajā mērogā saskaņā ar Oriģinālu Brīvdienu paketes izbraukšanas datums.

Uzņēmums pieliks saprātīgas pūles, lai izpildītu Pasažieru prasības par izmaiņas lidojumu, transporta vai citu pakalpojumu noteikumos un pielāgot tās Jaunajiem rezervējumiem

12.3. Gaisa pārvadātāji un citi transporta pakalpojumi vai pakalpojumi ne vienmēr atļauj mainīt nosaukumu vai datumu pakalpojumu sniedzējiem, kad tie tiek veikti. Lielākā daļa gaisa pārvadātāju un citu transporta vai pakalpojumu sniedzēju uzskatīt šādas izmaiņas kā atcelšanu un attiecīgi iekasēt maksu. Jebkādas papildu izmaksas, ieskaitot atcelšanas maksas un/vai paaugstinātas cenas, ko iekasē gaisa pārvadātāji vai citi trešo pušu pakalpojumu sniedzēji tiks iekasēta tikai Pasažiera kontā un tiks iekasēta kā daļa no minētās maksas iepriekš 12.1. punkta ) daļā.

12.4. Izņemot iepriekš minēto, var tikt pieprasītas citas izmaiņas Rezervācijā (arī pēc

ir izrakstīts apstiprinājuma rēķins) līdz 60 dienām pirms izbraukšanas, ievērojot minimālo nosacījumu administrācijas maksa 50 eiro vienai personai par grozījumu. Jebkādas papildu izmaksas, kas var rasties kā  izmaiņu sekas būs tikai Pasažiera kontā.

12.5. Rezervācijas grozījumu pieprasījumi, ko Uzņēmums saņēmis pēc iepriekš minētā laika

limiti tiks uzskatīti par atcelšanu un atcelšanas maksa, kas norādīta tālāk 13. punktā

attieksies.

12.6. Ja Pasažieru pieprasītās izmaiņas ir saistītas ar jaunu Kruīza biļešu drukāšanu,

papildus iepriekš minētajām maksām tiks iekasēta summa EUR 25,00 par kajīti

segt papildu izmaksas. Tas neattiecas uz izmaiņām saskaņā ar 12.1. punktu, kur tiek veiktas izmaiņas atspoguļo faktiskās izmaksas.

12.7. Jebkuras izmaiņas, ko pasažieris pieprasa kombinētajā ceļojumā, vienmēr attiecas uz visu

Brīvdienu komplekts. Visi attiecīgie termiņi sākas no plānotā izbraukšanas datuma

pirmais kombinētās tūres kruīzs.

12.8. Jebkurš pieprasījums veikt izmaiņas saistībā ar Pasaules kruīzu ir atļauts tikai citam

World Cruise un tādā gadījumā izraisīs neatmaksājamās depozīta zaudēšanu, kas vienāda ar

15% no Paketes cenas, ko maksā pasažieris.


13. REZERVĀCIJAS ATCELŠANA

13.1. Rezervācijas atcelšana ir jāpieprasa rakstiski (ierakstīta vēstule, e-pasts vai fakss) uz

Uzņēmums vai ar Pasažiera tirdzniecības aģenta starpniecību. Visas izsniegtās biļetes un apstiprinājums rēķins ir jāatgriež kopā pēc paziņojuma par atcelšanu.

13.2. Izņemot 13.3. punktā noteikto, lai segtu aptuvenos zaudējumus, kas radušies atcelšanas rezultātā, Uzņēmums iekasēs atcelšanas maksu saskaņā ar šādu skalu:

KRUĪZS < 15 NTS KRUĪZS > 15 NTS

60 dienas vai ilgāk EURO 50 apstrāde

maksa*

90 dienas vai ilgāk EUR 50

apstrādes maksa*

59-30 dienas 25% 89-60 dienas 25%

29-22 dienas 40% 59-52 dienas 40%

21-15 dienas 60% 51-35 dienas 60%11

14 dienas - 6 dienas 80% 34 - 15 dienas 80%

5 dienas līdz 0 ** 100% 14 dienas līdz 0 100%

* vai depozīta zaudēšana atkarībā no tā, kurš ir lielāks.

** “Neierašanās” izbraukšanas laikā un brīvdienu komplekta pārkāpšana tiek uzskatīta par atcelšanu

izgatavots izbraukšanas dienā.

PASAULES KRUĪZS 2025

60 dienas vai ilgāk 15% no brīvdienu paketes*

59-10 dienas pirms izbraukšanas 75% no brīvdienu paketes

9-0 dienas pirms izbraukšanas 100% no brīvdienu paketes

PASAULES KRUĪZS 2026

90 dienas vai ilgāk 15% no brīvdienu paketes*

89-10 dienas pirms izbraukšanas 75% no brīvdienu paketes

9-0 dienas pirms izbraukšanas 100% no brīvdienu paketes

* vai depozīta zaudēšana atkarībā no tā, kurš ir lielāks.

JAHTU KLUBS (visiem kruīziem)

120 dienas vai ilgāk 100 eiro

119-90 dienas pirms izbraukšanas 25% no brīvdienu paketes

89-60 dienas pirms izbraukšanas 40% no brīvdienu paketes

59-30 dienas pirms izbraukšanas 60% no brīvdienu paketes

29-15 dienas pirms izbraukšanas 80% no brīvdienu paketes

14-0 dienas pirms izbraukšanas 100% no brīvdienu paketes

13.3. Ja pēc Pasažiera atcelšanas kajīte paliek vienreizējai lietošanai: (a) Uzņēmums

iekasēs no izstāšanās pasažieriem maksu saskaņā ar iepriekš minēto 13.2. punktu, kas

jebkurā gadījumā nebūs zemāka par EUR 100,00, papildus apdrošināšanas prēmijai; (b)

Pasažierim, kas atrodas kajītē vienreizējai lietošanai, būs jāmaksā arī 100% vienreizēja piemaksa vai jebkura zemāka vienreizēja piemaksa, ko Uzņēmums tajā brīdī iekasēs jebkurai atsevišķai kajītei

13.4. Pasažierim var būt iespēja pieprasīt šīs atcelšanas maksas no sava ceļojuma

apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējs, ievērojot visus piemērojamos pašriskus. Tā ir pasažiera  iesniegt šādu prasību saskaņā ar savas apdrošināšanas polises noteikumiem.

13.5. Pasažieris var pieprasīt Kombinētās ekskursijas atcelšanu, taču šāda atcelšana

vienmēr attiecas uz visu brīvdienu paketi. Visi attiecīgie laika ierobežojumi sākas no

plānotais pirmā kombinētās ceļojuma kruīza izbraukšanas datums.

13.6. Pasažierim nebūs jāmaksā 13.2. un 13.3. punktā minētās maksas, ja

atcelšana ir saistīta ar nenovēršamiem un ārkārtējiem apstākļiem, kas radušies vietā

galamērķa vai tā tiešā tuvumā un būtiski ietekmē tā darbību vai kas būtiski ietekmē pasažieru pārvadāšanu līdz galamērķim.

13.7. Akcijas likmju gadījumā tiek piemērota īpaša atcelšanas politika.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar savu ceļojumu aģentu vai skatiet tīmekļa vietni

pieminēts virs.


14. UZŅĒMUMA IETEKMĒTĀS REZERVĀCIJAS IZMAIŅAS

14.1. Kruīza pasākumus uzņēmums veic vairākus mēnešus iepriekš. Ļoti

dažkārt var būt nepieciešams tos mainīt; tādēļ Sabiedrība nepārprotami patur

tiesības mainīt Kruīza vai Brīvdienu komplekta noteikumus, ja šādas izmaiņas

kļūst nepieciešami vai ieteicami darbības, komerciālu vai drošības apsvērumu dēļ.

14.2. Būtisku Līguma nosacījumu izmaiņu gadījumā Sabiedrība to darīs

Rakstiski, informējot Pasažieri vai viņa/viņas tirdzniecības aģentu par šādām izmaiņām, tiklīdz tas ir pamatoti iespējams.

Pasažierim tiks piedāvāta iespēja izvēlēties:

a) Izmaiņu pieņemšana; vai

b) Citas brīvdienu paketes rezervēšana no Uzņēmuma brošūras un/vai no

Līdzvērtīgas vai augstākās kvalitātes oficiālā vietne, ja tāda ir pieejama; vai

c) Citas brīvdienu paketes rezervēšana no Uzņēmuma brošūras un/vai no

Zemākas kvalitātes oficiālā vietne, ja tāda ir pieejama, ar cenas starpības atmaksu;

vai

d) visu samaksāto naudas līdzekļu atcelšana un pilnīgas atmaksas saņemšana.

14.3. Paziņojumā par izmaiņām tiks norādīts saprātīgs atbildes periods, līdz kuram

Pasažierim ir jāpaziņo Kompānijai savs lēmums. Paziņojumā tiks sīkāk norādīts

ka, ja Pasažieris neatbildēs norādītajā laikā, izmaiņas tiks veiktas uzskatīts par pieņemtu.

14.4. Kad kruīza vai brīvdienu komplekts ir pabeigts un nav iespējams nodrošināt

Pasažiera atgriešanās izbraukšanas vietā saskaņā ar Līgumu, jo tas ir neizbēgams

un ārkārtas apstākļu gadījumā Sabiedrība sedz nepieciešamās izmaksas

izmitināšanu, ja iespējams, līdzvērtīgas kategorijas uz laiku, kas nepārsniedz trīs naktis

vienam ceļotājam. Ja ES pasažieru tiesību tiesību aktos ir paredzēti ilgāki laika posmi

piemērojami attiecīgajam ceļotāja atgriešanās transporta līdzeklim, šie laikposmi tiek piemēroti

pieteikties.

14.5. Uzņēmumam ir tiesības pasažierim piešķirt citu kajīti, ja vien tai ir līdzīga

īpašības. Ja notiek izmitināšanas maiņa uz zemākas cenas kajīti, Pasažieri

ietekmēs šādas izmaiņas, būs tiesības uz cenas starpības atmaksu saskaņā ar

pašreizējās likmes.13


15. REZERVĀCIJAS  ATCELŠANA NO UZŅĒMUMA PUSES

15.1 Uzņēmums patur tiesības jebkurā laikā anulēt jebkuru Brīvdienu paketi, rakstiski iesniedzot to paziņojot Pasažierim, bet nav atbildīgs par papildu kompensāciju, ja:

(i) atcelšana notiek nenovēršamu un ārkārtēju apstākļu dēļ un/vai

jebkuri neparasti/vai neparedzami apstākļi, kurus Sabiedrība nevar kontrolēt,

no kuru sekām Sabiedrība nav varējusi izvairīties, kaut arī tā ir izdarījusi

ievēroja visu nepieciešamo rūpību;

(ii) personu skaits, kas reģistrētas brīvdienu paketei, ir mazāks par 50% no

attiecīgā kuģa pasažieru ietilpība.

Abos augstākminētajos gadījumos Uzņēmums piedāvās Pasažierim izvēlēties:

a) visas samaksātās naudas pilnīgas atmaksas saņemšana; vai

b) Citas brīvdienu paketes rezervēšana no Uzņēmuma brošūras un/vai no

Līdzvērtīgas vai augstākās kvalitātes oficiālā vietne bez papildu maksas, ja tāda ir pieejama; vai

c) Citas brīvdienu paketes rezervēšana no Uzņēmuma brošūras un/vai no

Zemākas kvalitātes oficiālā vietne, ja tāda ir pieejama, ar cenas starpības atmaksu.

15.2. Pasažiera lēmums jāpaziņo Sabiedrībai rakstiski vai ar tā tirdzniecības aģenta starpniecību.

7 dienu laikā pēc paziņojuma par atcelšanu.

15.3. Neskarot iepriekš minēto, uzņēmums patur tiesības noraidīt vai atcelt jaunu

rezervācijas, ko veikuši bijušie pasažieri vai to vārdā, kuri iepriekšējās brīvdienu paketes laikā:

a) uzvedās bīstami savai un/vai citu pasažieru un/vai apkalpes locekļu drošībai;

b) bojāti un/vai apdraudēti Sabiedrības aktīvi;

c) nav atrisinājusi nenokārtotos parādus ar Sabiedrību;

d) pārkāpts art. 18 šo Rezervācijas noteikumu un nosacījumu.

Pasažieris tiks informēts par atteikumu vai atcelšanu saskaņā ar šo pantu

rakstiski.


16. SABIEDRĪBAS ATBILDĪBA

16.1. Saskaņā ar 16.3. līdz 16.8. pantu Uzņēmums uzņemas atbildību par nāvi, ievainojumiem vai slimību ko izraisījusi tā un jebkura pakalpojumu sniedzēja nolaidīga darbība un/vai bezdarbība ir daļa no brīvdienu paketes. Sabiedrības atbildība ir ierobežota, ja attiecināms,

saskaņā ar konvencijām, kas minētas 16.4. līdz 16.14., ieskaitot. Uzņēmuma atbildība pret

uz Pasažieri attiecas arī turpmāk minētās starptautiskās konvencijas (sk

punktu 16.4. līdz 16.14.), kas nosaka Pārvadātāja atbildības ierobežojumus. Uzņēmums ir

nav atbildīgs par nepareizu vai neizpildi, kas ir:

a) pilnībā vainojams Pasažiera vainas dēļ.14

b) neparedzama vai neizbēgama trešās personas darbība vai bezdarbība, kas nav saistīta ar

jebkura pakalpojuma sniegšana, kas sniedzama saskaņā ar Līgumu;

c) neparasts vai neparedzams apstāklis, kas nav atkarīgs no Sabiedrības un/vai

ikviens, kas sniedz pakalpojumus, kas ir daļa no brīvdienu paketes

kuru sekas nebūtu bijis iespējams izvairīties pat tad, ja būtu bijusi visa pienācīgā rūpība

izmantots, tostarp (bet ne tikai) nenovēršams un ārkārtējs notikums

Apstākļi; vai

d) notikums, kurā Uzņēmums un/vai ikviens, kas sniedz pakalpojumus, kas ir daļa no tā

Brīvdienu paketi pat ar pienācīgu rūpību nevarēja paredzēt vai novērst.

16.2. Prasībām, kas nav saistītas ar miesas bojājumiem, nāvi vai slimību vai uz kurām neattiecas

punktā minētajām konvencijām 16.4. līdz 16.14. ieskaitot, Sabiedrības atbildību par neatbilstošu

Līguma izpilde tiek ierobežota līdz ne vairāk kā trīs reizes lielākai cenai, ko

ietekmētais Pasažieris samaksājis par Brīvdienu paketi (neieskaitot apdrošināšanas prēmijas un

maksas par grozījumiem).

16.3. Uz visiem pārvadājumiem (pa sauszemi, gaisu un jūru) attiecas faktiskā Pārvadātāja pārvadāšanas nosacījumi.

Tie var ierobežot vai izslēgt atbildību. Tie ir skaidri iekļauti šajā rezervācijā

Noteikumi un nosacījumi, un tiek uzskatīts, ka Pasažieris tiem tajā laikā ir skaidri piekritis

no rezervācijas. Šo noteikumu un nosacījumu kopijas ir pieejamas pēc uzņēmuma pieprasījuma.

16.4. Pasažieru un viņu bagāžas pārvadāšanu ar gaisa transportu regulē dažādi Starptautiskie noteikumi konvencijas ("Starptautiskās gaisa satiksmes konvencijas"), tostarp 1929. gada Varšavas konvencija (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 1955. gada Hāgas protokolu vai 1999. gada Monreālas protokolu vai citādi) vai

1999. gada Monreālas konvencija. Ciktāl Sabiedrība var būt atbildīga kā saistību nepildītājs

gaisa pārvadātājs pasažieriem attiecībā uz gaisa pārvadājumiem, starptautiskā gaisa satiksmes noteikumi

Konvencijas (ieskaitot visus turpmākos grozījumus un visas jaunas konvencijas, kas var būt

attiecas uz līgumu par kruīzu starp kompāniju un pasažieri) ir nepārprotami

iekļauti šajos rezervācijas noteikumos un nosacījumos un pārvadāšanas noteikumos. 

Starptautiskās gaisa satiksmes konvencijas nosaka Pārvadātāja atbildības ierobežojumus nāves un personas gadījumā ievainojumi, bagāžas nozaudēšana un bojājumi, kā arī aizkavēšanās. Jebkura Sabiedrības atbildība pret Pasažieris, kas rodas no gaisa pārvadājuma, ir pakļauts atbildības ierobežojumam, ko paredz teica konvencijas. Šo konvenciju kopijas ir pieejamas pēc pieprasījuma.

16.5. Ciktāl Uzņēmums var būt atbildīgs pret Pasažieri par prasībām, kas izriet no

pārvadājumiem pa gaisu, sauszemi vai jūru, Sabiedrībai ir tiesības uz visām tiesībām, aizsardzību, imunitātes un ierobežojumi, kas attiecīgi pieejami faktiskajiem Pārvadātājiem (ieskaitot viņu pašu Pārvadāšanas noteikumi un nosacījumi) un saskaņā ar visiem piemērojamajiem noteikumiem un/vai konvencijām, piemēram, Atēnu konvencija, Monreālas konvencija un nekas šajos rezervācijas noteikumos un nosacījumi, ne arī Pārvadājuma nosacījumi tiks uzskatīti par atteikšanos no tā. Ja kāds termins, nosacījums, sadaļa vai noteikums kļūst nederīgs vai tā tiek uzskatīts, pārējie noteikumi, nosacījumus, sadaļas un noteikumus uzskata par atdalāmiem un paliek spēkā.

16.6. Uzņēmuma un Pārvadātāja atbildība (ja tāda ir) par zaudējumiem, kas radušies

nosaka pasažiera nāvi vai miesas bojājumus, vai bagāžas nozaudēšanu vai bojājumu

saskaņā ar sekojošo:

16.7. Saistībā ar jūras pārvadājumiem ES Regula 392/2009 par tiesībām

Pasažieri, ceļojot pa jūru nelaimes gadījumā (ES Regula 392/2009),15

piemēro starptautiskajiem jūras pārvadājumiem, ja iekāpšanas osta vai

izkāpšana notiek ES vai ja kuģim ir ES karogs, vai ja ir noslēgts līgums

pārvadājumi tiek veikti ES.

ES Regulas 392/2009 kopija ir pieejama pēc pieprasījuma, un to var lejupielādēt no

Internets plkst

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/2724/anne

xb-reg-ec-392-2009.pdf. ES regulas 392/2009 kopsavilkumu var atrast vietnē

http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/maritime/doc/rights-in-case-of-accident.pdf

Ja kuģis tiek izmantots kā peldoša mājvieta, tad Atēnu noteikumi

Tiks piemērota 1974. gada konvencija un tajā noteiktie ierobežojumi, un tie ir skaidri iekļauti

šajos Rezervācijas nosacījumos, ieskaitot visas prasības par bagāžas nozaudēšanu vai bojājumiem un vai nāve un vai miesas bojājumi.

16.8. Zaudējumu apmērs, par ko uzņēmums un Pārvadātājs var būt atbildīgi

nāve un/vai miesas bojājumi un/vai bagāžas nozaudēšana vai bojājums ir ierobežots, un tas ir spēkā  nekādi apstākļi nepārsniedz ES regulā noteiktās atbildības robežas

392/2009 vai attiecīgā gadījumā 1974. gada Atēnu konvenciju.

16.9. Uzņēmuma un Pārvadātāja atbildība par nāvi, miesas bojājumiem vai slimību

Pasažieris nedrīkst pārsniegt 46 666 īpašās aizņēmuma tiesības ("SDR"), kā paredzēts un

definēta 1974. gada Atēnu konvencijā vai attiecīgā gadījumā maksimālā summa

400 000 SDR saskaņā ar ES Regulu 392/2009 vai 2002. gada Atēnu konvenciju, un

kur ir atbildība par karu un terorismu saskaņā ar ES Regulu 392/2009 vai Atēnām

2002. gada konvencija, 250 000 SDR.

Uzņēmuma un Pārvadātāja atbildība par Pasažiera bagāžas nozaudēšanu vai bojājumiem vai

cits īpašums nedrīkst pārsniegt 833 SDR uz vienu pasažieri saskaņā ar 1974. gada Atēnu konvenciju vai 2250 SDR, ja tiek piemērota ES Regula 392/2009 vai 2002. gada Atēnu konvencija.

Tiek panākta vienošanās, ka šāda Sabiedrības un Pārvadātāja atbildība ir pakļauta

piemērojamie pašriski katram pasažierim, šāda summa tiek atskaitīta no zaudējumiem vai bojājumiem bagāža vai cita manta.

Pasažieris saprot, ka SDR konvertācijas kurss katru dienu svārstās un var būt

iegūts no bankas vai interneta. SDR vērtību var aprēķināt, apmeklējot

http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_five.aspx.

16.10. Tas tiek pieņemts saskaņā ar 1974. gada Atēnu konvenciju un attiecīgā gadījumā Atēnām

2002. gada konvenciju vai ES regulu 392/2009, ka Pārvadātājs ir piegādājis bagāžu

Pasažieris, ja vien Pasažieris nav rakstiski brīdinājis šādos periodos:

i) acīmredzamu bojājumu gadījumā pirms izkāpšanas vai atkārtotas piegādes vai tās laikā

(ii) bojājuma gadījumā, kas nav acīmredzams, vai Bagāžas nozaudēšanas gadījumā piecpadsmit dienu laikā no izkāpšanas vai piegādes dienas, vai datuma, kad šādai piegādei vajadzētu būt

notika.

16.11. Ja šeit sniegtais pārvadājums nav “starptautiskais pārvadājums”, kā noteikts 2. pantā

392/2009 vai kuģis tiek izmantots kā peldoša viesnīca un vai iekšzemes16

pārvadājumiem pa jūru Apvienotajā Karalistē, piemēro 1974. gada Atēnu konvencijas noteikumus šo līgumu un uzskatāmi par šeit iekļautiem mutatis mutandis.

16.12. Uzņēmums nav atbildīgs par jebkādu vērtslietu, piemēram, apgrozāmu naudas līdzekļu, nozaudēšanu vai bojājumiem. vērtspapīri, dārgmetālu priekšmeti, juvelierizstrādājumi, māksla, kameras, datori, elektroniskās iekārtas vai jebkuras citas vērtslietas, ja vien tās nav nodotas Pārvadātājam glabāšanā un augstākas limits ir skaidri un rakstiski saskaņots depozīta laikā, un par to ir jāmaksā papildu maksa Pasažieris deklarētās vērtības aizsardzībai. Kuģa seifa izmantošana nav depozīts kuģī.Ja pastāv atbildība par kuģī nodoto vērtslietu nozaudēšanu vai bojājumiem, tad tāatbildība ir ierobežota līdz 1200 SDR saskaņā ar 1974. gada Atēnu konvenciju vai 3375 SDR, ja ES Piemēro Regulu 392/2009 vai 2002. gada Atēnu konvenciju.

16.13. Uzņēmums un Pārvadātājs var pilnībā izmantot visus piemērojamos tiesību aktus, kas paredzēti atbildības ierobežošana un/vai atbrīvošana (ieskaitot bez ierobežojuma likumu un/vai likumu kuģa karogu attiecībā uz/vai vispārējiem ierobežojumiem attiecībā uz zaudējumiem, kas piedzenami no Pārvadātāja). Nekas šajos rezervācijas noteikumos un nosacījumos nav paredzēts, lai ierobežotu vai atņemtu Uzņēmums un Pārvadātājs no jebkura šāda likumā noteiktā vai citāda veida ierobežojuma vai atbrīvošanas no atbildības vai atbildību. Uzņēmuma un Pārvadātāja darbiniekam un/vai aģentiem ir visas priekšrocības visus šādus noteikumus, kas attiecas uz atbildības ierobežošanu.

16.14. Neskarot 16.7. līdz 16.13. punkta noteikumus, ja tiek celta prasība pret

Uzņēmums un Pārvadātājs jebkurā jurisdikcijā, kurā ir piemērojami izņēmumi un ierobežojumi

Šie rezervācijas noteikumi un nosacījumi tiek uzskatīti par juridiski neizpildāmiem

Uzņēmums un Pārvadātājs nav atbildīgi par nāvi, ievainojumiem, slimībām, bojājumiem, aizkavēšanos vai citiem gadījumiem zaudējumi vai kaitējums jebkurai personai vai īpašumam, kas radies jebkāda iemesla dēļ, kas nav pierādīts, ka to izraisījusi paša Uzņēmuma un Pārvadātāja neuzmanība vai vaina.

16.15. Neatkarīgi no tā, ka citviet šajos Rezervācijas noteikumos un nosacījumos ir norādīts citādi, Sabiedrība nekādā gadījumā nav atbildīga par zaudējumiem vai paredzamo peļņas zaudēšanu, ieņēmumu zaudēšana, izmantošanas zaudēšana, līguma vai citas iespējas zaudēšana, kā arī jebkāda cita iespēja izrietoši vai netieši zaudējumi vai līdzīga rakstura bojājumi.

16.16. Uzņēmuma atbildība ir izslēgta par prasībām, kas izriet no zaudējumiem vai bojājumiem tieši vai netieši radījuši apstākļi, kad izpilde un/vai tūlītēja izpilde Līguma slēgšana tiek liegta kara vai kara draudu, nemieru, pilsoniskā streika, darba strīda dēļ vai Sabiedrības darbinieku vai citu personu, terorisma darbību vai terorisma draudu dēļ darbība, strāvas padeves traucējumi, veselības apdraudējumi vai epidēmijas dabas vai kodolkatastrofa, ugunsgrēks vai nelabvēlīgi laika apstākļi vai nelabvēlīgi jūras stāvokļi, pasažiera pašnāvība vai pašnāvības mēģinājums

vai Pasažiera apzināta pakļaušana nevajadzīgām briesmām (izņemot mēģinājumu glābt

cilvēka dzīvību), vai sekas, piedaloties neparastā un bīstamā darbībā un

jebkuriem citiem jebkāda veida apstākļiem, kas ir ārpus Uzņēmuma kontroles.

16.17. Ja Uzņēmumam ir jebkāda juridiska atbildība par īpašuma nozaudēšanu vai bojājumiem, izņemot saskaņā ar Atēnu un/vai Monreālas konvencijām tā nav atbildīga

laiks pārsniedz EUR 500,00 un Sabiedrība nevienā brīdī nav atbildīga par naudas vai

vērtslietas. Pasažieri bagāžā nedrīkst bāzt naudu vai citas vērtīgas lietas.17

16.18. Uzņēmuma atbildība nekad nepārsniegs neviena Pārvadātāja atbildību saskaņā ar tās nosacījumiem. Pārvadājumu un/vai piemērojamās vai iekļautās konvencijas. Jebkuri zaudējumi, kas jāmaksā Sabiedrībai tiek samazināts proporcionāli jebkurai Pasažiera nolaidībai.


17. CEĻOJUMS / TIESĪBAS MAINĪT

17.1 Uzņēmums patur tiesības pēc saviem ieskatiem un/vai jebkura kuģa kapteiņa ieskatiem.

(kas netiks izmantots nepamatoti), lai izlemtu, vai atkāpties no reklamētā

vai parastā maršrutā, aizkavēt vai paredzēt jebkuru kuģošanu, izlaist vai mainīt plānotās ostas,

noorganizēt būtībā līdzvērtīgu pārvadāšanu ar citu kuģi, vilkt vai

palīdzēt citiem kuģiem vai veikt jebkuru līdzīgu darbību, kas pēc tās un/vai kapteiņa ieskatiem

uzskatīs par vēlamu vai nepieciešamu Pasažiera, kuģa un apkalpes drošībai. In

šādos apstākļos ne Uzņēmums, ne Pārvadātājs neuzņemas nekādu atbildību vai

pienākums pret Pasažieri.


18. PASAŽIERA ATBILDĪBA

18.1. Pasažiera pienākums ir ievērot kapteiņa un virsnieku norādījumus un rīkojumus

uz klāja. Pasažieris ar šo pieņem un piekrīt, ka kapteinim un virsniekiem ir tiesības

un tiem ir tiesības pārbaudīt jebkuru personu uz kuģa, jebkuru kajīti, bagāžu un piederību

drošības, drošības vai citu likumīgu iemeslu dēļ.

18.2. Pasažieris ar šo nepārprotami piekrīt atļaut jebkuru šādu kratīšanu.

18.3. Pasažieriem pirms Kruīza ir jāsaņem visas nepieciešamās medicīniskās vakcinācijas

viņu rīcībā ir visas biļetes, derīgas pases, vīzas, medicīniskās kartes un jebkuri citi dokumenti

nepieciešamas plānotajās iebraukšanas un izkāpšanas ostās.

18.4. Katrs Pasažieris garantē, ka viņš/viņa ir fiziski un garīgi sagatavots, lai veiktu Kruīzu.

18.5. Pārvadātājam un/vai kapteinim ir tiesības atteikt iekāpšanu vai pasūtīt

jebkura Pasažiera izkāpšana, ja viņi to uzskata par nepieciešamu drošības un drošības apsvērumu dēļ pasažierim, citiem pasažieriem vai kuģim, vai ja Pasažiera rīcība, kas

pēc kapteiņa pamatota ieskata var apdraudēt vai pasliktināt komfortu un baudīt citus pasažierus uz kuģa.

18.6. Pasažieris nedrīkst ienest dzīvniekus, izņemot atzītus dienesta suņus

uz 7. punktu iepriekš. Uzņēmums un/vai Pārvadātājs neuzņemas nekādu atbildību ne pret vienu pasažieri, kas iebrauc attiecībā uz jebkuru Pasažieru izdarītu šī punkta noteikumu pārkāpumu vai neievērošanu un jebkurš Pasažieris atlīdzina Pārvadātājam un Uzņēmumam jebkādus zaudējumus vai bojājumus ko Pārvadātājam vai Uzņēmumam vai kādam no tā piegādātājiem radījis šāds pārkāpums vai ievērošana.

18.7. Pasažiera uzvedība nedrīkst ietekmēt un mazināt drošību, mieru un baudu

Kruīza citiem pasažieriem.

18.8. Pasažieriem ir stingri aizliegts nēsāt līdzi šaujamieročus, munīciju, sprāgstvielas vai viegli uzliesmojošas, toksiskas vai bīstamas vielas, preces vai izstrādājumi uz jebkura kuģa, kas varētu būt bīstami Pasažieru un Kuģošanas līdzekļu drošībai.

18.9. Pasažieri ir atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies Uzņēmumam un/vai Pārvadātājam un/vai jebkurš jebkura pakalpojuma sniedzējs, kas ir daļa no Brīvdienu komplekta, kas izriet no Pasažiera līgumsaistību nepildīšana. Jo īpaši Pasažieris

ir atbildīgs par visiem bojājumiem, kas nodarīti kuģim vai tā aprīkojumam un aprīkojumam, par traumām vai zaudējumus citiem Pasažieriem un trešajām personām, kā arī par visiem sodiem, soda naudām un izdevumiem Pasažieris ir atbildīgs par to, ka uzņēmums, Pārvadātājs vai piegādātājs var būt atbildīgs par samaksu.

18.10. Pasažieriem nav atļauts pārdot un/vai pirkt no citiem pasažieriem vai ceļojumu rīkotājiem

uz kuģa jebkāda veida komercpakalpojumi, tostarp, bet ne tikai krastā ekskursijas – kuras nav oficiālas Sabiedrības vai tās saskaņotas neatkarīgas piedāvātas līgumslēdzēji.


19. LIDOJUMI

19.1. Pasažieris tiks informēts par pārvadājošās aviokompānijas identitāti vai gaisa kuģa tipu.

izmantot, lai izpildītu Brīvdienu paketi, tiklīdz Uzņēmums par to uzzina identifikācijas dati. Visi lidojumi tiks veikti ar regulāriem vai čarterreisiem atzīti gaisa pārvadātāji. Šādos apstākļos aviobiļetes maksājums ir jāveic Uzņēmums iepriekš, un parasti gaisa pārvadātājs par to neatmaksā.

19.2. Pasažieris kopā ar savu ceļojumu saņems apstiprinājumu par lidojumu laikiem un maršrutiem dokumenti, kas tiks izsūtīti aptuveni 7 dienas pirms izbraukšanas.

19.3. Ceļojumiem uz datumiem, kas nav publicēti Sabiedrības brošūrā un/vai

Šādā gadījumā var tikt piemērota oficiālā tīmekļa vietne vai konkrēta Pārvadātāja vai maršruta cena Pasažieris tiks informēts pirms Rezervācijas.

19.4 Uzņēmums nav gaisa pārvadātājs vai apkalpojošais gaisa pārvadātājs, kā noteikts Regulā (EK)

261/2004 (“Regula 261/2004”) Regulas 261/2004 pienākumi attiecībā uz

kompensācija ir tikai un vienīgi gaisa pārvadātāja un/vai apkalpojošā gaisa pārvadātāja kompensācija un viss prasības attiecībā uz gaisa pārvadājuma atcelšanu, kavēšanos vai iekāpšanas atteikumu tādēļ ir jāsazinās ar attiecīgo gaisa pārvadātāju.

19.5. Uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību saskaņā ar Regulu 261/2004, ja šādas saistības ir tikai aviopārvadātāja, kuram Pasažierim ir jāvēršas ar visām pretenzijām. 

savas tiesības saskaņā ar Regulu 261/2004 Pasažierim ir jācenšas izmantot pēc iespējas vairāk

Līgumu, cik vien iespējams, un tas nedrīkst ierobežot Sabiedrības tiesības saskaņā ar šiem Rezervācijas noteikumiem & Nosacījumi vai tiesību akti.

19.6. Ja līgumā ir iekļauti gaisa pārvadājumi, Sabiedrība informēs Pasažierus par lidojumu

laiki no datiem, ko gaisa pārvadātājs sniedzis kā daļu no brīvdienu dokumentācijas. Lidojums

grafikam ir tikai informācija. Pasažiera gaisa pārvadājuma līgums un tiesības

un saistības, kas izriet no tā, paliek gaisa pārvadātājam. Tā ir pasažiera atbildība

nodrošināt ierašanos lidostā pietiekami laicīgi, lai reģistrētos un iekāptu lidmašīnā. Pasažieri

jāņem vērā, ka ne visu medicīnisko aprīkojumu var pārvadāt vai izmantot lidmašīnā. Pasažieri

pirms pārvadāšanas jāpārbauda ar aviokompāniju.

19.7. Ja Līgumā nav iekļauti lidojumi, pasažiera pienākums ir iegūt derīgu lidojumu

biļete tieši no gaisa pārvadātāja, kas piemērota un laicīgi ceļošanai uz kuģi (ieskaitot

vietējie transfēri, kas Pasažierim jāorganizē), ja nepieciešams. Uzņēmums nedrīkst būt

atbildīgs par jebkādām saistībām, kas rodas saistībā ar lidojumiem vai transfēriem, ko organizē

Pasažieris.


20. SŪDZĪBAS

20.1. Ikvienam pasažierim, kuram ir sūdzība kruīza laikā, par to ir jāziņo

darbiniekiem pēc iespējas ātrāk. Ja kruīza darbinieki nevar atrisināt problēmu, jebkura

sūdzība rakstiski jāpaziņo Sabiedrībai 20 dienu laikā pēc līguma izbeigšanas

kruīzs. Ja šajā laikā neziņojat par sūdzību, tas var negatīvi ietekmēt

Uzņēmuma spēja tikt ar to galā. Sūdzības saistībā ar jebkuru citu Brīvdienu komplekta daļu

nekavējoties jāiesniedz Uzņēmumam vai piegādātājam.

20.2. Paziņojumi par prasību par bagāžas vai cita īpašuma nozaudēšanu vai bojājumiem ir jānodod Pārvadātājs rakstiski pirms izkāpšanas vai izkāpšanas laikā, vai, ja tas nav acīmredzams, iekšā piecpadsmit (15) dienas no izkāpšanas datuma

20.3. Sūdzības saskaņā ar ES regulu. 1177/2010 par pieejamību, atcelšanu vai

kavējumi ir jāiesniedz Sabiedrībai divu (2) mēnešu laikā no pakalpojuma sniegšanas dienas

tika veikts. Pārvadātājs atbild 1 mēneša laikā, lai informētu, vai sūdzība ir pamatota, ir noraidīta vai joprojām tiek izskatīta. Pēdējā atbildejāsniedz divu (2) mēnešu laikā. Pasažieris to sniedz tālāk informāciju, ko Sabiedrība var pieprasīt, lai izskatītu sūdzību. Ja Pasažieris nav apmierināts ar atbildi, tad tas var sūdzēties attiecīgajam izpildiestāde iekāpšanas valstī.


21. PATĒRĒTĀJU AIZSARDZĪBA

21.1. Patērētāju tiesības Latvijā aizsargā Patērētāju tiesību aizsardzības likums un citi

atbilstošie Latvijas Republikas likumi.


22. DATU AIZSARDZĪBA

22.1. Visi dati, ko pasažieris paziņo uzņēmumam, tiek apstrādāti, pilnībā ievērojot

viņu privātumu.

22.2. Uzņēmums netirgos, nepārdos un nedalīsies ar šādu personisku atpazīstamu informāciju

nodos to lietošanai vai izpaudīs trešajām personām, ja vien Sabiedrība nav informējusi

Pasažieris par to vai Pasažieris ir atļāvis šādu darbību, vai arī to pieprasa likums

23. VARIĀCIJA

23.1. Nevienas šo noteikumu izmaiņas nav spēkā, ja tās nav rakstiski un tās nav parakstījusi Sabiedrība.

SMĒĶĒŠANAS POLITIKA


24.1 MSC Cruises respektē visu viesu vajadzības un vēlmes, un mēs esam rūpīgi apsvēruši

tēma par tiem, kas smēķē, un tiem, kas nesmēķē. Atbilstoši globālajiem standartiem,

smēķēšana ir brīvi atļauta tam paredzētajās zonās visā kuģī un aprīkotas ar speciālu

gaisa nosūkšanas sistēma.

24.2. Principā smēķēšana nav atļauta nevienā ēdināšanas vietā (bufetēs un restorānos,

medicīnas centri, bērnu aprūpes zonas, koridori vai liftu foajē, vietas, kur atrodas viesi

pulcējas grupās drošības vingrinājumiem, izkāpšanai vai ekskursijas izbraukšanai, publiskajām tualetēm vai bāros netālu no vietām, kur tiek pasniegta pārtika).

24.3. Pārvadātājs ļoti iesaka pasažieriem izvairīties no smēķēšanas kajītēs riska dēļ

no uguns. Smēķēšana uz kajītes balkoniem nav atļauta. MSC Cruises patur tiesības iekasēt maksu maksa, ja pasažieri tiek atrasti smēķēt tam neparedzētajā kuģa zonā. Atkārtoti

smēķēšana nesmēķētāju zonās galu galā var novest pie izkāpšanas.

24.4. Smēķēšana ir atļauta tam paredzētajās zonās vismaz vienā bārā uz katra kuģa un vienā pusē (norādīts ar izkārtnēm) galvenajās ārējā baseina klāja zonās, kur ir nodrošināti pelnu trauki.

24.5. Cigarešu izsmēķus mest pāri kuģa bortam ir aizliegts.

25. DARBINIEKU, KALPOJUMU UN APAKŠUZŅĒMĒJU ATBILDĪBA

25.1. Ar šo tiek skaidri noteikts, ka neviens Uzņēmuma un/vai Pārvadātāja darbinieks vai aģents,

tostarp attiecīgā kruīza kuģa kapteinis un apkalpe, tostarp neatkarīgi

apakšuzņēmēji un to darbinieki, kā arī šo pušu parakstītāji jebkurā

Apstākļi, kas nav saistīti ar jebkādām saistībām ārpus šiem Rezervācijas noteikumiem un

Nosacījumi un šīs puses var atsaukties uz šiem Rezervācijas noteikumiem un nosacījumiem un

Pārvadājuma nosacījumi tādā pašā apmērā kā Uzņēmums un/vai Pārvadātājs.

25.2. Ekskursijas krastā nodrošina neatkarīgi darbuzņēmēji, pat ja tos pārdod tirdzniecības aģenti vai tālāk uzkāpt uz kruīza kuģa. Uzņēmums nekādā veidā nav atbildīgs par sniegtajiem pakalpojumiem ko nodrošina šādi neatkarīgi darbuzņēmēji. Uzņēmums darbojas tikai kā Shore aģents Ekskursiju nodrošinātājs. Uzņēmumam nav tiešas kontroles pār krasta ekskursiju nodrošinātājiem un viņu pakalpojumiem, līdz ar to Sabiedrība nekādā gadījumā nebūs atbildīga par zaudējumiem, bojājumiem un ievainojumiem, kas Pasažieris cietis nolaidības vai cita veida nolaidības dēļ krasta ekskursiju nodrošinātāji. Uzņēmums izmantos saprātīgas prasmes un rūpību cienījama Shore Excursion pakalpojumu sniedzēja izvēle. Novērtējot sniegumu un/vai atbildību krasta ekskursiju nodrošinātājiem, tiks piemēroti vietējie likumi un noteikumi. Ekskursijas krastā ir pakļauti krasta ekskursiju nodrošinātāja noteikumiem un nosacījumiem, tostarp jebkuram priekšrocībām atbildības ierobežojums un zaudējumu apmērs. Sabiedrības atbildība nekad nedrīkst pārsniegt krasta ekskursiju nodrošinātāja.


26. LIKUMS UN JURISDIKCIJA

26.1. Puses vienojas, ka jebkura šī Līguma daļa un visas prasības un strīdi, kas izriet no tā

Līgums tiek kārtots sarunu ceļā saskaņā ar šī Līguma saturu, Latvijas civil21

likumi un citi normatīvie akti Latvijā, kas tieši attiecas uz šo Līgumu un

kas ietekmē šī Līguma īstenošanu.

26.2. Ja strīdus nevar atrisināt saskaņā ar šī Līguma 26.1. punktu, tie tiks atrisināti

risināts saskaņā ar Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

26.3. Visi citi jautājumi, uz kuriem neattiecas šis Līgums, kā arī Pušu attiecības

uz kuriem attiecas šis Līgums, tiek risināti saskaņā ar Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.


27. KĻŪDAS, IZKLĀJUMI UN IZMAIŅAS

27.1. Ir pieliktas visas pūles, lai nodrošinātu uzņēmuma brošūras un/vai

Oficiālās vietnes saturs, taču pēc drukāšanas var tikt veiktas noteiktas izmaiņas un labojumi

Sabiedrības brošūras un/vai Oficiālās tīmekļa vietnes publicēšanas.

Tā kā rezervācijas noteikumi un nosacījumi attiecas uz vienu kruīzu vai brīvdienu paketi

ir spēkā tie, kas ir spēkā Rezervācijas pabeigšanas brīdī, neatkarīgi no tiem, kas ir publicēti

attiecīgo Uzņēmuma brošūru, ieteicams pārbaudīt pie Tirdzniecības aģenta vai ierodoties ciemos

Uzņēmuma oficiālajā tīmekļa vietnē jaunākie rezervācijas noteikumi un nosacījumi.

 

×